Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

Monia94
21:57
1006 5784 500
Monia94
21:57
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudaizia rudaizia
Monia94
21:57
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudaizia rudaizia
Monia94
21:57
0697 0c54 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
21:56
6621 8cfb

ponderation:

Star Theater 2.0 by Diego Hernandez

June 04 2017

Monia94
17:13
Monia94
17:13
6783 2b03
Reposted fromolakocie olakocie viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
Monia94
17:12
7687 94c6
Reposted fromsh0tek sh0tek viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
17:12
6833 352c
17:11
0199 c9a3
Monia94
17:07
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaagp agp
17:06
2488 ccbe
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaagp agp
Monia94
17:06
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaagp agp
Monia94
17:06
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaagp agp
Monia94
17:05
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viaagp agp
17:04
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaagp agp
17:03
2336 3d37 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaagp agp
17:03
5155 3d01
Reposted fromshitsuri shitsuri viaagp agp
Monia94
17:02
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagp agp
Monia94
17:02
0280 3d0d
Reposted fromslowostwor slowostwor viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl