Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Monia94
9850 0269
Reposted fromtoft toft viavalardohaeris valardohaeris
Monia94
5330 865e 500
Reposted fromcorka corka viavalardohaeris valardohaeris
Monia94
4425 0264
Reposted fromkarahippie karahippie viawiks wiks
Monia94
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
Monia94
2391 f7a6
Monia94
6760 4a13
Monia94
Monia94
Monia94
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Monia94
2993 d97a
Reposted frommesoute mesoute viaczekoladowysen czekoladowysen
0675 cd97 500
Monia94
 Chodzi o to żeby być głodnym drugiego człowieka..
Monia94
4949 4286 500
Monia94
Monia94
9523 d969 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
Monia94
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
6526 e95f 500
Monia94
1723 72d7 500
Monia94
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl